fbpx
Algemene Voorwaarden Vivazz school en centrum voor mediumschap

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die de intentie heeft om deel te nemen, dan wel gaat deelnemen, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens Vivazz school en centrum voor mediumschap georganiseerde training, cursus, prive sessie of andere activiteit.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Vivazz school en centrum voor mediumschap en de opdrachtgever komt tot stand door betaling en een schriftelijke bevestiging, dan wel per mail, van Vivazz school en centrum voor mediumschap aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht, dan wel aanmelding via  de website.

Artikel 3 Betaling

1. De opdrachtgever dient het aanbetalingsbedrag van het cursusgeld per direct te voldoen en het restbedrag een maand voor de aanvang van de training/cursus, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever niet verzekerd van een plek in de desbetreffende training/cursus.

2. Indien is overeengekomen dat het cursusbedrag in termijnen wordt betaald, dan is bij voortijdige opzegging tijdens de duur van de betreffende cursus door de opdrachtgever de verplichting de openstaande restantbetalingen te voldoen, omdat de geboden mogelijkheid tot gespreid betalen niet betekent dat er slechts een deel verschuldigd is.

Artikel 5 Annulering van een training of een sessie door de opdrachtgever

1.De opdrachtgever voor een training/cursus /sessie heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per mail of telefonisch bericht.
2. Volledige annulering kan tot 24 van te voren bij een prive sessie, daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
3. Volledige annulering van training/cursus kan tot 1 maand van te voren Er wordt dan wel €50,00 administratiekosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering korter dan1 maand voor aanvang van de training/cursus is het niet meer mogelijk de aanbetaling voor de training/cursus inclusief administratiekosten terug te ontvangen.
4. Bij vroegtijdig stoppen van de cursus of training bent u verplicht om Vivazz het volledige bedrag door te betalen, bij betalen van termijnen maar ook bij een in 1 maal betaling   kan het bedrag ook niet worden terug gevorderd.

Artikel 6 Annulering door Vivazz school en centrum voor mediumschap

Vivazz school en centrum voor mediumschap heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Vivazz school en centrum voor mediumschap betaalde bedrag.

Artikel 7 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, voor zover de vervanging aan Vivazz school en centrum voor mediumschap wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. De vervangende deelnemer dient te voldoen aan de Vivazz school en centrum voor mediumschap  gestelde voorwaarden voor de betreffende training..

Artikel 8 Prijzen

Alle prijzen voor materiaal en activiteiten zijn inclusief BTW. Vivazz school en centrum voor mediumschap behoudt zich de vrijheid voor de trainingsgelden en Algemene Leverings-
voorwaarden ten allen tijden te wijzigen.

Artikel 11 Geheimhouding

De in het kader van de werkzaamheden van de opdrachtgever verkregen gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden ter kennis worden gesteld. De gehoudenheid tot geheimhouding geldt tevens na beëindiging van de werkzaamheden, c.q. ontbinding van de overeenkomst.