7 Principes

De originele principes verkregen door het mediumschap van Emma Hardinge Britten doorgegeven door Robert Owen waren er 10. 

 Ik schrijf hier over de 10 originele principes en ook diegene die we nu in het spiritualisme gebruiken. De originele principes zijn moeilijk te begrijpen. Omdat het oud Engels is ik heb ze geprobeerd te vertalen, maar dan is het ook moeilijke taal.

 

The Ten Spiritual Commandments dictated were:

 

I Thou shalt search for truth in every department of being: Test, prove, and try if what thou deemest truth is truth, and then accept it as the word of God.

II Thou shalt continue the search for truth all thy life: And never cease to test, prove, and try all that thou deemest to be truth.

III Thou shalt search by every attainable means for the laws that underlie all life and being: Thou shalt strive to comprehend these laws, live in harmony with them, and make them the laws of thine own life, thy rule and guide in all thine actions.

IV Thou shalt not follow the example of any man or set of men: Nor obey any teaching or accept of any theory as thy rule of life that is not in strict accordance with thy highest sense of right.

V Thou shalt remember that a wrong done to the least of thy fellow creatures is a wrong done to all: And thou shalt never commit a wrong wilfully and consciously to any of thy fellow-men, nor connive at wrong done by others without striving to prevent or protesting against it.

VI Thou shalt acknowledge all men’s rights to do, think, or speak, to be exactly equal to thine own: And all rights whatsoever that thou dost demand thou shalt ever accord to others.

VII Thou shalt not hold thyself bound to love, or associate with those that are distasteful or repulsive to thee: But thou shalt be held bound to treat such objects of dislike with gentleness, courtesy, and justice, and never suffer thine antipathies to make thee ungentle or unjust to any living creature.

VIII Thou shalt ever regard the rights, interests, and welfare of the many as superior to those of the one or the few: And in cases where thy welfare, or that of thy friend, is to be balanced against that of society, thou shalt sacrifice thyself, or friend, to the welfare of the many.

IX Thou shalt be obedient to the laws of the land in which thou dost reside: In all things which do not conflict with thy highest sense of right.

 X Thy first and last duty upon earth, and all through thy life, shall be to seek for the principles of right, and to live them out to the utmost of thy power: And whatever creed, precept, or example conflicts with those principles, thou shalt shun and reject, ever remembering that the laws of right are – in morals, JUSTICE; in science, HARMONY; in religion, THE FATHERHOOD OF GOD, THE BROTHERHOOD OF MAN, the immortality of the human soul, and compensation and retribution for the good or evil done on earth.

 

VRIJ VERTAALT

1) Gij zult op elk gebied van het bestaan naar waarheid zoeken: testen, bewijzen en proberen of wat u als waarheid beschouwt, de waarheid is, en het dan accepteren als het woord van God. 

2) Gij zult uw hele leven naar de waarheid blijven zoeken: en nooit ophouden om alles te testen, te bewijzen en te proberen wat u als waarheid beschouwt.

3) Gij zult met alle mogelijke middelen zoeken naar de wetten die ten grondslag liggen aan al het leven en zijn: u zult ernaar streven deze wetten te begrijpen, er in harmonie er mee te leven en er de wetten van uw eigen leven van te maken, uw heerschappij en gids in al uw daden.

4) Gij zult het voorbeeld van geen enkele man of groep mensen volgen: noch enige lering gehoorzamen of enige theorie accepteren als uw levensregel die niet strikt in overeenstemming is met uw hoogste besef van recht.

 5) Gij zult niet vergeten dat wat verkeerd is gedaan aan de minste van uw medeschepselen, een fout is die iedereen is aangedaan; voorkomen of ertegen protesteren.

 6) Gij zult erkennen de rechten van alle mensen om te doen, denken, of spreken, om precies gelijk zijn aan uw eigen en al enkel recht, dat gij zult gij verlangen ooit zult toekennen aan 

7) Gij zult uzelf niet verplichten om lief te hebben, of omgang te hebben met degenen die ons weerzinwekkend of afstotelijk vinden; maar u zult verplicht worden geacht dergelijke voorwerpen van afkeer te behandelen met vriendelijkheid, hoffelijkheid en rechtvaardigheid, en u zult nooit toestaan dat uw antipathieën u tot ongenaakbaar of onrechtvaardig jegens enig levend wezen.

8) Gij zult de rechten, belangen en het welzijn van de velen altijd als superieur beschouwen aan die van de een of de weinigen: en in gevallen waarin uw welzijn, of dat van uw vriend, moet worden afgewogen tegen dat van de samenleving, zult u offer uzelf of vriend op voor het welzijn van velen.

9) Gij zult gehoorzaam zijn aan de wetten van het land waarin u woont: in alle dingen die niet in strijd zijn met uw hoogste besef van recht.

10) Gij eerste en laatste plicht op aarde, en uw hele leven lang, zal zijn om naar de principes van het goede te zoeken en ze naar uw beste vermogen na te leven: en welke geloofsbelijdenis, voorschrift of voorbeeld ook in strijd is met die principes, u zult mijden en verwerpen, altijd in gedachten houdend dat de wetten van het goede – in moraal, RECHTVAARDIGHEID; in de wetenschap, HARMONY; in religie, DE VADERSCHAP VAN GOD, DE BROEDERSCHAP VAN DE MENS, de onsterfelijkheid van de menselijke ziel, en compensatie en vergelding voor het goede of het kwaad dat op aarde is gedaan

 

 

Deze eerste principes, die voor het eerst werden opgeschreven in 1871, werden besproken en in de loop van de tijd veranderd, totdat ze uiteindelijk in 1887 de zeven principes van spiritualisme werden.

 

En zo kennen we de 7 principes nu.

 

  1. Het Vaderschap van God:

 

De kern van het geloof van de religieuze filosofie van Spiritualisme is de acceptatie van Goddelijke Energie. Deze “Creatieve Kracht”, of welke naam er ook aan wordt gegeven, heeft alles wat er is gecreëerd en bestaat in en rond alles. Wij zijn hier allen onderdeel van en vormen met elkaar een gezin. Wij accepteren de Goddelijke Energie als bron van ons bestaan. 

 

  1. De Broederschap der mensen:

 

We maken allemaal deel uit van de Universele Creatieve Kracht en vormen op aarde gezamenlijk één gezin. De werking van de ware Broederschap door het woord kan verbetering opleveren voor het leven van velen, waardoor gelijkheid, veiligheid en vrede kan ontstaan.
Spiritualisten proberen om de behoeften van anderen te begrijpen en alle mensen te helpen ongeacht ras, kleur of geloof. 

 

  1. Het contact met de spirituele wereld en de hulp van Engelen: 

 

Verbinding met de Goddelijke Energie is een natuurlijk en essentieel onderdeel van het bestaan. Communicatie met deze Kracht is een, bij iedereen, ingebouwde mogelijkheid. Spiritualisten geloven in een leven na de dood en de mogelijkheid van communicatie tussen deze en de Geestelijke wereld.  Dit kan rechtstreeks, of via een medium.  Dit is niet bovennatuurlijk maar een normale activiteit.  Fysiek overleden familieleden en vrienden maken van deze gelegenheid gebruik om te bewijzen dat ze nog steeds betrokken zijn bij het welzijn van hun dierbaren. 

De hulp van Engelen brengt wijsheid om het individu, de maatschappij en de wereld te verlichten. Zij staan de mensheid ten dienste en brengen inspiratie, begeleiding en genezing. 

 

  1. Het voortbestaan van de menselijke Ziel:

 

De Geest is onderdeel van de “Creatieve Kracht” en dus onverwoestbaar.  Deze energie kan niet vernietigd worden, maar alleen van vorm veranderen. Na de dood wordt het fysieke lichaam achtergelaten, terwijl de Ziel blijft bestaan in een andere dimensie die we de Geestelijke wereld noemen. De individuele persoonlijkheid blijft ongewijzigd door de gebeurtenis die wij “dood” noemen. 

  1. Persoonlijke verantwoordelijkheid:

 

In zijn wijsheid heeft God of de “Creatieve Kracht “ ons een enorm potentieel gegeven. We kunnen dit potentieel gebruiken om ons eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. We hebben de mogelijkheid om beslissingen te nemen in ons leven als we dit nodig achten. Wat wij van ons leven maken is onze eigen verantwoordelijkheid en niemand kan dit recht betwisten of voorschrijven.
Er is niemand anders, buiten onszelf, die onze wandaden kan rechtzetten.

 

  1. Compensatie en rekenschap in het hiernamaals voor alle goede en slechte daden op Aarde begaan:

 

Wat je zaait, zul je oogsten. Je kunt niet wreed en wraakzuchtig tegenover anderen zijn en in ruil hiervoor liefde en populariteit verwachten. Persoonlijke verantwoordelijkheid vraagt je om niet aan anderen te doen wat je zelf niet wilt dat anderen doen met jou. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. 

 

  1. Eeuwige vooruitgang open voor iedere menselijke Ziel:

 

Onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling is geheel onze eigen verantwoordelijkheid en ligt in onze eigen handen.  Door onze individuele geestelijke kwaliteiten verder te ontwikkelen worden we gevoeliger voor de fijnere trillingen en ontstaat meer en meer inzicht in onszelf en de ander.
Niemand op Aarde is uitgesloten van deze ontwikkeling die het mogelijk maakt om de Liefde van God te kunnen ervaren.

 

Eeuwigheid begint niet op het moment dat we overlijden. Met onze groei en ontwikkeling kunnen we nu of in ieder geval op ieder willekeurig moment beginnen. Alles wat we doen, iedere intentie om te veranderen en de groei van onze ziel te bevorderen creëert een positieve reactie. Er is altijd wel een mogelijkheid om je te ontwikkelen. Niemand hoeft verstoken te blijven van de liefde van God. 

 

 

The Fatherhood of God

 

The Brotherhood of Man

 

The Communion of Spirits and the Ministry of Angels

 

The Continuous Existence of the Human Soul 

 

Personal Responsibility

 

Compensation and Retribution Hereafter for all the Good and Evil Deeds done on Earth

 

Eternal Progress Open to every Human Soul

 

 

Vertaalt en verkregen via  

 

https://www.snu.org.uk/7-principles

 

 

 

0 reacties